Wedstrijdreglement


Organisatie

De Bouwpuntwedstrijd rond de tegelactie wordt georganiseerd door Bouwpunt en loopt van 12/09/2017 tot en met 26/09/2017 (middernacht). Iedere indiening na middernacht zal niet in aanmerking kunnen genomen worden voor de wedstrijd.

Prijzen

Aan de wedstrijd zijn de onderstaande prijzen verbonden:

  • Totaal 1 winnaar over alle Bouwpunt Facebookpagina’s heen.
  • €1.000 incl. BTW te besteden aan tegels bij een Bouwpuntvestiging naar keuze.

Deelname

In principe kan elke persoon ouder dan 16 jaar en officieel gevestigd in België, deelnemen aan een online wedstrijd van Bouwpunt, met uitzondering van medewerkers, en hun inwonende familieleden, van alle Belgische vestigingen van Bouwpunt.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Bouwpunt ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

Onvolledige of niet correct ingevulde Facebookreacties worden als ongeldig beschouwd.

Per deelnemer zal slechts één deelname in aanmerking worden genomen (indien meerdere deelnames per deelnemer zal slechts de laatste deelname in aanmerking worden genomen).

Deelname aan de wedstrijd gebeurt als volgt

De deelnemer laat een reactie achter op de daartoe voorziene Facebookpost op één van de Facebookpagina’s van de Bouwpuntvestigingen. Deelname kan uitsluitend via één van deze Facebookpagina’s, nergens anders online of offline.

Bepaling van de winnaar – Prijs

De organisator van de wedstrijd selecteert de origineelste reactie, deze wint €1.000 incl. BTW aan tegelbudget.

De winnaars worden verwittigd ten laatste 14 dagen na afsluiten van de wedstrijd. De prijs zal bij de Bouwpuntvestiging waar de reactie achtergelaten werd afgehaald kunnen worden.

De prijs is onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geeft geen recht op een waardebon of korting. De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

Aansprakelijkheid

Bouwpunt kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen bij de deelnemer of de provider die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de deelnemer tot gevolg zouden hebben.

Meer algemeen kan de organisator niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan Bouwpunt, Adimat cvba, Kortrijksesteenweg 90 G – 9830 Sint-Martens-Latem, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

Bouwpunt is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd tengevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

Bouwpunt is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

Indien Bouwpunt genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Bouwpunt hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de deelnemers kunnen in de bestanden van Bouwpunt opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy policy.

Zowel de naam als afbeeldingen en video’s van de winnaar van de wedstrijd kunnen gebruikt worden door Bouwpunt.

Geschillen

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer alle bepalingen van het reglement, evenals elke toekomstige beslissing die Bouwpunt zou moeten nemen.

Betreffende de vragen en antwoorden van deze wedstrijd zal geen enkele betwisting worden aanvaard. Over deze wedstrijd wordt geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd behalve de communicatie naar de winnaar toe.

Bouwpunt behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van fraude de betrokken deelnemer onmiddellijk uit te sluiten. Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook vanwege Bouwpunt. Niet voorziene gevallen zullen door de organisator behandeld worden waarbij de beslissing van de organisator bindend zal zijn.

Privacy

Conform de bepalingen van de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonlijke gegevens, informeert Bouwpunt de deelnemers over de registratie van de persoonlijke gegevens in zijn bestand. Dit bestand wordt door Bouwpunt gebruikt in het kader van de huidige wedstrijd en voor toekomstige communicatiedoeleinden.

Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van hun gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd, gezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.

Varia

Bouwpunt behoudt zich het recht voor onderhavig reglement te wijzigen of de wedstrijd te annuleren in geval van overmacht of van elke andere gebeurtenis onafhankelijk van de wil van Bouwpunt. Deelnemers gaan ermee akkoord dat Bouwpunt de lijst van de winnaars (naam en postcode) kan publiceren voor communicatiedoeleinden.